Toekomstverkenning

In de Toekomstverkenning 2018–2022 denken we samen na over het nieuwe gezondheidsbeleid in de regio Zuid-Holland Zuid.

Scroll naar beneden om te ontdekken waarom deze Toekomstverkenning zo belangrijk is voor de gemeenten, experts, gezondheidsprofessionals, onderzoekers en inwoners.

Wat is de Toekomstverkenning 2018-2022?

Proces

Samen naar een beter gezondheidsbeleid

De Toekomstverkenning is het proces waarin gemeenten, ketenpartners, experts, gezondheidsbevorderaars, onderzoekers én inwoners samen nadenken over
gezondheidsbeleid. Deze partijen hebben allemaal hun eigen expertise. De DG&J vindt het belangrijk dat de inbreng van al deze partijen een plek krijgt in het gezondheidsbeleid voor de komende vier jaar.

Mijn drijfveer is om met elkaar (inwoners, gemeente en GGD) te beslissen wat het meest belangrijk is op het gebied van preventie.

Mariska Duijvelshoff, DG&J Adviseur Publieke Gezondheid

Doel

Verminderen van de gezondheidsverschillen in de regio Zuid-Holland Zuid

De Toekomstverkenning leidt tot beleidsadviezen voor gemeenten. Deze adviezen zijn gericht op het verminderen van gezondheidsverschillen en het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid. Vandaag en in de Toekomst.

Het verkleinen van gezondheidsverschillen vind ik de belangrijkste opgave voor de publieke gezondheid en de Toekomstverkenning draagt daaraan bij.

Arne Mellaard, DG&J Programmamanager Kennisprogramma

Wat zijn de uitdagingen voor onze toekomst?

Landelijke uitdagingen

Meer ouderen, toenemende stress en ziekte

Het RIVM heeft op basis van trends uit het verleden bepaald hoe de toekomst eruit zal zien wanneer we geen nieuw of aanvullend gezondheidsbeleid ontwikkelen. Op die manier zijn de volgende kernboodschappen geformuleerd:

 • De vergrijzing heeft grote impact op gezondheid en zorg.
 • Meer gezondheid, maar ook meer ziekte.
 • De druk op ons dagelijks leven neemt toe.
 • Leefstijl én leefomgeving hebben invloed op gezondheid.
 • Vaak opeenstapeling van gezondheids- én sociale problemen bij kwetsbare groepen.
 • De zorguitgaven stijgen door demografie en technologie.
 • De zorg verandert door technologie en veranderende rol patiënt.
 • Alertheid op bekende én nieuwe risico’s nodig.
Naar de VTV-2018 (RIVM)

Lokale benadering

Welbevinden van inwoners en meedoen in de samenleving

In Zuid-Holland Zuid werken wij met het concept positieve gezondheid. Daarin staat een betekenisvol leven van de inwoner centraal en gaan we uit van wat wél kan. Ook in de Pledge “Alles is gezondheid… ” staat de mens (inwoner, cliënt, patiënt, medewerker) centraal bij de benadering van gezondheid.

De urgentie volgens inwoners

Het is moeilijk om mijn kinderen weg te houden van blootstelling aan ongezonde dingen.

In deze maatschappij is het veel: ik ik ik. Maar je mist fysiek contact.

Gezondheidsthema’s

Wij onderbouwen beleid graag met cijfers. Op basis van de landelijke trendscenario’s van het RIVM, het nationaal regeerakkoord en gesprekken met gemeenten zijn daarom 11 thema’s vastgesteld die relevant zijn voor onze regio.

Voor deze 11 thema’s zijn de omvang, verschillen tussen gemeenten en doelgroepen en toekomstperspectieven in kaart gebracht in de factographics.

We pakken het gezamenlijk aan

Dienst Gezondheid & Jeugd

Monitoring van gezondheid, verbinding en advies

Bij de DG&J werken experts op het gebied van gezondheid, onderwijsparticipatie en veiligheid. Zij monitoren de publieke gezondheid en genereren nieuwe kennis door onderzoek te doen. Daarnaast adviseert de DG&J, en faciliteert het interventies door de juiste partijen met elkaar te verbinden.

Ik doe mee aan de Toekomstverkenning omdat ik graag duiding wil geven aan de onderzoeksgegevens van de GGD.

Suzan Bras, DG&J Epidemioloog

Op basis van onze brede kennis als GGD van  gezondheid en gezondheidsontwikkeling bouw ik graag samen met gemeenten, ketenpartners en inwoners aan een nieuw, integraal gezondheidsbeleid.

Paul van Hattem, DG&J Manager

Gemeenten

Input voor gemeentelijk gezondheidsbeleid

Gemeenten weten als geen ander wat er lokaal speelt. Speerpunten uit lokale opgaven, coalitieakkoorden en maatschappelijke agenda’s zijn belangrijke input voor het nieuwe gezondheidsbeleid.

Ik doe mee aan de Toekomstverkenning omdat ik op zoek ben naar innovatieve manieren om complexe gezondheidsproblemen aan te pakken.

Ester de Jonge, DG&J Projectleider

Wie staan er achter de Toekomstverkenning?

De DG&J heeft voor de Toekomstverkenning een werkgroep gevormd die het proces begeleidt en zorgt voor hoogwaardige beleidsadviezen en bijbehorende deelproducten.

Hoe brengen we gezondheid in kaart?

Cijfers verzamelen

Vragenlijsten over gezondheid

De gezondheid van de jeugd, volwassenen en ouderen wordt periodiek gemonitord met behulp van vragenlijsten. Deze zijn primair ontwikkeld voor het verrichten van onderzoek.

Registraties

Daarnaast worden doorlopend data verzameld in verschillende registratiesystemen, bijvoorbeeld over schoolloopbanen en verzuim. Tot slot worden meldingen bijgehouden van bijvoorbeeld meldingsplichtige infectieziekten of van huiselijke geweld en kindermishandeling.

Cijfers interpreteren

In kaart brengen van de uitdagingen en kansen in de regio

Vragenlijsten geven nauwkeurige informatie over het vóórkomen van bijvoorbeeld binge-drinken onder jongeren of eenzaamheid onder ouderen in Zuid-Holland Zuid. Zij zeggen dus iets over de omvang van een thema.

Registraties kunnen ook informatie geven over omvang, bijvoorbeeld die van kindermishandeling. Daarnaast kunnen zij reflecteren hoe goed een meldcode wordt nageleefd. In onze factographics worden cijfers daarom altijd geduid door professionals.

Gesprekken met inwoners

Professionals hebben een bepaalde kijk op gezondheid en gezondheidsbeleid. Inwoners kijken soms met een hele andere en verfrissende blik. Daarom zijn we met hen in gesprek gegaan.

Wat zeggen inwoners over gezondheid?

Wat is gezondheid voor jou?

Wat is gezondheid voor jou?

Lees de antwoorden van bewoners

Wat kun je eraan doen?

Wat kun je eraan doen?

Lees de antwoorden van bewoners

Wat zit er in de weg?

Wat zit er in de weg?

Lees de antwoorden van bewoners

Wat zeggen inwoners over de omgeving?

Economisch

Economisch

Lees de antwoorden van bewoners

Sociaal en cultureel

Sociaal en cultureel

Lees de antwoorden van bewoners

Fysiek

Fysiek

Lees de antwoorden van bewoners

Wat vinden inwoners dat ze van anderen kunnen verwachten?

(Publieke) gezondheidszorg

(Publieke) gezondheidszorg

Lees de antwoorden van bewoners

Welzijn

Welzijn

Lees de antwoorden van bewoners

Anders

Anders

Lees de antwoorden van bewoners

Gemeenten kiezen 5 belangrijkste thema’s

Het gezondheidsbeleid kan veel verschillende thema’s omvatten. In juni en juli kiezen alle gemeenten een top 5 van thema’s waar ze extra op willen inzetten. De gekozen thema’s zullen in het najaar verder worden uitgewerkt.

Hieronder zie je hoe vaak een thema gekozen is. Een score van 70% geeft bijvoorbeeld aan dat 7 van de 10 gemeenten dit thema gekozen hebben.

Vergrijzing en de gevolgen voor gezondheid en ziekte

Eenzaamheid: 60% gekozen
Kwetsbaarheid: 40% gekozen
Dementie: 30% gekozen

Toenemende druk

Social media: 20% gekozen
Mentale weerbaarheid: 80% gekozen
Sociale veiligheid: 20% gekozen

Leefstijl én leefomgeving

Fysieke veiligheid: 30% gekozen
Overgewicht: 60% gekozen
Vaccinatiegraad: 20% gekozen
Binge- en comadrinken: 40% gekozen
Roken: 20% gekozen

Opstellen van nieuwe beleidsadviezen

De beleidsadviezen volgen logischerwijs uit alle bovenstaande stappen.

Samen brainstormen

In het najaar gaan de DG&J, gemeenten en ketenpartners samen brainstormen over beleid op de 5 gekozen thema’s. Daarbij staan de volgende vragen centraal (1): wat wilt u bereiken en (2) wie wilt u beïnvloeden?

Voorbeeld: het stimuleren van gezonde voeding & dranken in sportkantines is een idee om een aanpassing in de omgeving te bereiken via organisaties.

De volgende matrix zal worden gebruikt als leidraad: Format voor brainstorm in het najaar

Wat gebeurt er met deze adviezen?

De beleidsadviezen dienen, naast wettelijke taken, als input voor de lokale nota’s van gemeenten. Lokale nota’s vormen de basis voor lokale uitvoeringsprogramma’s.

Tot slot zal de DG&J zoeken naar de gemene deler van deze programma’s en daar haar eigen regionale programma op baseren.

Het huidige gezondheidsbeleid 2016-2019 (PDF)

Adviezen van inwoners

Laat ouders bewust worden dat buitenspelen ook bewegen is. En dan niet de nadruk leggen op dat het gezond is, daar hangt zo’n lading aan.

Het antroposofische idee over vaccineren is niet per se ‘niet doen’. Het is juist: ‘denk er over na!’.

Wij willen heel graag sporten, maar er zijn weinig vrouwendagen bij sportscholen en zwembaden dichtbij huis.

Sporten in groepsverband helpt, je voelt je meer verplicht om te komen.

1x in de week drink ik samen met mijn dochter een glaasje whisky.

Als je geen geld hebt kun je niet gezond eten. Groenten en fruit is vaak duurder dan een zak chips.

Prijs van alcohol en drugs omhoog gooien is beter dan verbieden. Dat laatste helpt namelijk niet omdat het dan aantrekkelijker wordt.

Voor een lullig schaaltje fruit moet je een kwartier in de rij staan. Dan denk ik: ja dag, ik haal wel wat snoep.

Ik zou ook gewoon graag iets doen, dat je lekker buiten kunt doen. Dat is toch ook lekker gezond?.

Het advies de GGD

De GGD heeft alle opgehaalde informatie gecombineerd met haar eigen kennis. Op basis daarvan zijn de volgende adviezen geformuleerd.

De visie van experts

Inhoudelijk experts geven hun mening over de verschillende thema’s. Waar zou het beleid van de toekomst zich volgens hun op moeten richten?

Welke ideeën zijn opgehaald?

Gemeenten hebben samen met ketenpartners gebrainstormd over verschillende thema’s.  Dit heeft de volgende uitkomsten opgeleverd.

GEMEENTEAanpassing in de omgevingExtra regelgeving & handhavingKennis vergroten & onderzoekenVroegsignaleren en zorgondersteunen
Zwijndrecht
 • Optie creëren om volledig anoniem te melden
 • Nadenken over optimale terugkoppeling  door Veilig Thuis aan de wijkagent
 • Landelijke campagne voor meer bewustwording, handeling en hulpverlening binnen het sociaal domein
 • Veilig Thuis stimuleren eigen PR te organiseren
 • Verkleinen van de handelsverlegenheid en vergroten van het kennisniveau van professionals
 • Vergroten van bewustwording in het onderwijs/ voorschoolse opvang over huiselijk geweld
 • Op elke school en kinderdagverblijf een vast contactpersoon voor Veilig Thuis
 • Versnellen en verbeteren van de ketenregie: GGZ aansluiten aan de voorkant
 • Passende zorg voor slachtoffer, maar ook voor dader
 • Inzet van snelle traumabehandeling
GemeenteAanpassing in de omgevingExtra regelgeving & handhavingKennis vergroten & onderzoekenVroegsignaleren en zorgondersteunen
Dordrecht• Partners stimuleren in het vroeg signaleren van risicovol social mediagebruik, bijvoorbeeld via subsidies
• Vroegsignaleren van problematisch social mediagebruik bij consultatiebureaus, kinderopvang, scholen en coaches: laat deze mensen ook van elkaar leren hoe zij dit doen.
Veiligheid & misbruik: starten van een mono campagne (onderweg)
• Integrale benadering Openbare Orde & veiligheid (OOV)
• Trainen van scholen en kinderopvang in het handhaven op “gezond” social media gebruik
• Ouders leren om verantwoord social media gebruik te handhaven
• Ouderen voorlichten over verantwoord social media gebruik
• Ouders en professionals voorlichten over de effecten van onverantwoord social mediagebruik en handvatten bieden om dit te voorkomen
• Ouders stimuleren om een voorbeeldfunctie aan te nemen richting hun kinderen
• Peer-to-peer ervaringen delen
• Inzet van een rolmodel
• Partners stimuleren in het vroeg signaleren van risicovol social mediagebruik, bijvoorbeeld via subsidies
• Vroegsignaleren van problematisch social mediagebruik bij consultatiebureaus, kinderopvang, scholen en coaches: laat deze mensen ook van elkaar leren hoe zij dit doen
Molenlanden• Besef dat niet iedereen mee kan komen op dit vlak. Pas als gemeente je informatieaanbod hierop aan.
• Planning stedebouwkundig: verbind scholen en zprgcentra aan elkaar door ze te huisvesten in één gebouw.
• Organiseer veel ontmoetingen zonder media (tussen generaties). Rol van verenigingen?
• Cultuur van openheid en overleg nodig.
• Niets is gek, alles is bespreekbaar, ook al vinden wij (volwassenen) sommige zaken wel vreemd. Durf te vragen.
• Handhaven in het verkeer.
• Werk met schermvrije momenten zoals op Evangelische Hogeschool Amersfoort
• Blijf ook schriftelijk informatie verspreiden vanuit de organisatie (formulieren en voorlichtingsmaterialen).
• Visie: uitgangspunten gebruik media in de school.
• Leerlijn mediawijsheid op scholen
• Werk doelgroepgericht
• Verzamel informatie over gebruik bij ouderen.
• Zorg voor digitale vaardigheid voor ouderen, bijvoorbeeld bankzaken, belastingen, internetfraude.
• Organiseer een projectweek mediawijsheid vanuit opvoedingsondersteuning
• Niet verbieden, maar maak alternatieven leuk (zoals sporten bij sportverenigingen).
• Rol voor consultatiebureaus
• Opvoedingsondersteuning
o Leer ouders grenzen stellen
o Tablet niet inzetten om kind even rustig te krijgen
o Organiseer een bijeenkomst voor ouders van pubers: kinderen mondiger, moeilijker computergebruik te beperken (verslavingsverschijnselen?)
• Tablet café, inloop organiseren met (eigen) laptop/tablet/smartphone (soos voor ouderen)
• Buddy voor digitale vaardigheden voor ouderen.
• Leertraject: leerlingen/studenten leggen uit over mediawijsheid aan ouderen in zorg/ouderen complexen
• Scholen die computers beschikbaar stellen voor computercursussen voor ouderen
• Geven van computercursussen voor senioren door vrijwilligers
• Mediawijsheid op alle scholen, voorlichting op scholen als apart vak of als onderdeel van Maatschappijleer, structurele aandacht hiervoor omdat de digitale wereld dit vraagt. Ouders meenemen!
o Voorlichting voor groep 8 én tegelijkertijd voor ouders (verplicht!)
o Standaard ouderavond in het onderwijs om te laten zien wat jongeren te zien krijgen (bodemeis voor schoolsysteem). Bijv. jongerenwerkers inzetten voor project handig & onhandig mediagebruik.
o Bij training mediawijsheid op scholen ook standaard avond/bijeenkomst met ouders
o Social media les op school, bewust maken van consequenties middels documentaires etc.
o Vloggers inschakelen
o Voor kinderen: koppelen aan weerbaarheid, groepsdruk, erbij horen, sociale vaardigheden, seksuele voorlichting. Veel kapot gemaakt doordat zaken anders overkomen, leidt tot faalangst, sociale contacten.
• Ouderen enthousiast maken over mediagebruik, het helpt tegen eenzaamheid.
• Cursus voor senioren: probeer je kleinkinderen bij te houden (er zijn veel ouderen die een telefoontje al heel spannend vinden, laat staan computergebruik). Door middel van tabletgebruik door ouderen, mogelijkheid tot meer contact/betrokkenheid met jongeren (kleinkinderen).
• Laat jongeren ouderen helpen mediawijs te worden, laat ouderen jongeren helpen om sociaal wijs te worden.
• Jongeren geven computercursus aan ouderen, ook over gebruik smartphone.
• Bewustwording nadelige effecten: altijd beschikbaar, voorbeeldgedrag van ouders, kennis vs google, schermtijd.
• Ouders verantwoordelijkheid laten nemen! Inzicht in social media gedrag (jong) kind.
o Verdiep je als ouder in de ‘nieuwe werkelijkheid’
o Laat ouders bewust zijn hoe hun voorbeeldgedrag overkomt.
• Ouders mee laten kijken op social media accounts.
• Zorg voor ketensamenwerking op thema (van collectief tot case management).
• Structurele samenwerking, weerbaarheidsprojecten voor jeugd. Inzicht geven in gevolgen, motivatie tot verandering.
• Alle partijen alert maken op signaleren media(on)wijsheid voor 0-100 jaar.
• Goede initiatieven met elkaar blijven delen, zodat je ook kan doorverwijzen.
• Er zijn voorzieningen nodig bij signaleren media(on)wijsheid.
• Oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving die je niet hoort en niet mee kunnen komen in deze snelle maatschappij waarbij digitalisering heel snel gaat.
• Zet media in als middel: deur naar buitenwereld, contact voor chronisch zieken
• Signaleren van problematisch mediagebruik (van jongeren) en ontbreken van vaardigheden (bij ouderen) op meerdere plekken (kennis opdoen om dit te herkennen).
• Geen telefoon in de slaapkamer toestaan.
Sliedrecht• Actieprogramma veilig onderwijs / social media opzetten• Scholen visie en beleid laten ontwikkelen over social media
• Themabijeenkomsten op scholen organiseren voor ouders en leerlingen
• Agenderen in Bestuurlijk Overleg Scholen (BOS-overleg)
• Meenemen onder thema mentale weerbaarheid
• Op school een keuzevak aanbieden over social media
• E-Learning voor ouders aanbieden
• Leerlijn mediawijsheid opzetten en aanbieden
• Docenten trainen
• Mediawijsheid workshop op school voor ouders en leerlingen, bijvoorbeeld MediaMasters:  http://mediamasters.nl/
• Voorlichting aan ouders door wijkteam, info op poster met verwijzing naar wijkteam
• Training mediawijsheid (jeugd) professionals
• Ouders informeren / bewustwording creëren (nieuwsbrief, borden, spel, posters)
• Attenderen op risico’s, focus op positieve kant
• Chatbots voor informatie op interactieve manier met hulpverlener?/Mogelijkheid om met hulpverleners te chatten
• Als ouders zelf info opzoeken Youtube/internet over veilig gebruik social media en games
• Duidelijke regels over beeldschermtijd opstellen
• Leer kind omgaan met social media. Ook nodig voor (sociale) ontwikkeling
• Al vroeg het gesprek aangaan met ouders over mediaopvoeding, bijv. door JGZ. Wat zijn grenzen, tijdlimiet, etc. Deze gesprekken blijven herhalen.
• Ouders van jonge kinderen richtlijnen meegeven over beeldschermgebruik.
• Maatschappelijke stages voor leerlingen organiseren waarbij ze ouderen ondersteunen in gebruik van social media.
• Vlogs maken over gebruik van social media door jongeren zelf.
GEMEENTEAanpassing in de omgevingExtra regelgeving & handhavingKennis vergroten & onderzoekenVroegsignaleren en zorgondersteunen
Alblasserdam• Verplichte vaccinatie, tenzij je aangeeft dit niet te willen (analoog aan donorwet)
• Mogelijkheid bekijken om met elkaar regels af te spreken, bijvoorbeeld op kinderdagverblijf
• Als gemeente, GGD en professionals goede/betrouwbare site op de eigen website plaatsen, waar inwoners informatie over vaccineren kunnen opzoeken.
• Wekelijks veilige sites in krant zetten in gemeentekrantje
• Factsheets ontwikkelen met voors en tegens vaccineren, gevolgen wel of niet vaccineren
en daarin opnemen dat ouders met vragen contact op kunnen nemen met de JGZ
• Nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkelen op nieuwe gedachtegang van de huidige generatie
• Jongeren voorlichten op scholen voor HPV (zijn de toekomstige ouders)
• Dialoog met kerkgemeenschap, ook hier ambassadeurs zoeken.
• Kerkgemeenschappen voeden met informatie, bijvoorbeeld brochure RIVM:
Vaccinatie: voorzienigheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid
• Kennis dat de keus ook voor de omgeving gevolgen kan hebben vergroten. JGZ heeft soms ouders die zeggen: “Ik wist niet wat voor gevolgen het heeft voor mensen om mij heen.”
• Informatie brochure over antroposofische zienswijze op vaccineren aanbieden
• Voorlichting geven aan groepen waar vaccinatiegraad laag is (op plaatsen waar de specifieke doelgroep al bij elkaar komt ouderavonden school, koffie met koters, taal voor thuis inburgeringsprogramma)
• Bijeenkomsten rondom vaccineren organiseren door gemeente en JGZ samen
• Ouders meer bekendheid geven over ziektes middels een informatiecampagne door het RIVM, afgestemd op verschillende doelgroepen, etniciteit, lvb, geloofsovertuiging, antroposofische overwegingen, etc.
• Gemeenten krachtenveld analyse laten maken van welke partners lokaal van belang zijn over ideeën vaccinaties, daarna agenderen/in gesprek gaan met elkaar
• Actief inzetten op informatie verstrekking via prenatale voorlichting in samenwerking met verloskundigen en JGZ
• Tijdens consulten door JGZ verpleegkundige op voortgezet onderwijs vaccinatie bespreken
• Actief jongeren vanaf 16 jaar benaderen middels brief over mogelijkheid vaccinaties alsnog in te halen middels JGZ
• Groepsgewijze informatie verstrekken door de jeugdarts
• Telefonisch vaccinatie spreekuur bij de GGD meer bekendheid geven, zodat juiste info wordt verstrekt
• Vanuit JGZ is er nu in Alblasserdam veel continuïteit tussen zorgverlener en gezin (arts/en verpleegkundige) dit draagt bij aan vertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat dit vertrouwen essentieel is voor mensen om hun mening te herzien. Deze continuïteit zou nog beter kunnen worden ingebed in de processen. Lees: meer ruimte/tijd om het gesprek aan te gaan op kinderopvang ouderavond: een spreker uitnodigen over vaccinatie
• Huisartsen laten voorlichten
• Prenatale huisbezoeken JGZ om alvast voor te bereiden op vaccineren
• Folder over vaccineren meegeven wanneer je kind aangeeft bij de gemeente
• Vaccinatie een onderdeel laten zijn van SOA/seksuele voorlichting pakket op scholen
• Persoonlijke/lokale aanpak met bv kinderdagverblijven, scholen
• Zoek aansprekende ambassadeurs binnen de groepen die achterblijven om het gesprek aan te gaan
• Kijk naar wat bindt. Ouders aan alle kanten van het spectrum willen het beste voor hun kind. Dat kan een opening zijn voor het gesprek
• Niet het gevecht aangaan, maar laten zien dat vanuit dezelfde zorg als van waaruit andere dingen worden gedaan (ogentest etc) dit er ook gewoon bij hoort
• Extra mogelijkheid om tijd bij de JGZ arts vrij te maken om het gesprek aan te gaan met twijfelende ouders. Het is belangrijk dat JGZ in gesprek gaat met de individuele ouders om vertrouwen te winnen en motieven voor niet vaccineren te achterhalen
• Het zou goed zijn als er individuele oplossingen worden gezocht in de sfeer van openingstijden en misschien thuis vaccineren? Of een vaccinatie bus (scholen, sport clubs, speeltuinen)
• Verschuiven van massa vaccinaties contactmomenten naar meer persoonlijke contactmomenten door JGZ professionals
• Werken met beelden (zoals op sigarettenpakjes) om de gevolgen visueel te maken. Denk aan filmpjes van ervaringsdeskundige, posters, flyers, commercials
• Voorlichting op maat: kritisch prikken, stuur bij oproep ook de bijsluiter mee met artikel/onderzoeksresultaten van vaccin
• De jongere generatie heeft meer toegang tot informatie buiten de kerk/eigen krant. Ga met hen in gesprek bv op consultatiebureau, bij de zwemles, in de wijk
• Bij weigering vaccinatie: ouders extra consult (gesprek) aanbieden over dit onderwerp door deskundige
• Bij weigering na een aantal maanden/weken nogmaals contact opnemen met ouders
• Mogelijkheid blijven bieden aan spijtoptanten om te laten vaccineren gratis via Rivas
• Meer samenwerken met verloskundigen
GemeenteAanpassing in de omgevingExtra regelgeving & handhavingKennis vergroten & onderzoekenVroegsignaleren en zorgondersteunen
Dordrecht• Zelf het goede voorbeeld geven als overheid (statement maken)
• Rookvrije zone creëren in het AS-ziekenhuis
• Rookvrije Generatie implementeren op (sport)verengingen, scholen (2020), kinderopvang, parkeerplekken parken, Cruyff courts) en horeca (voorbeeld Post)
• Faciliteren van een rookvrij schoolplein voor kinderen en voor en door ouders
• Kaderstelling via subsidies
• Focus op sociale handhaving (in combinatie met fysieke handhaving)
• Bestuurlijk draagvlak creëren voor de Rookvrije generatie
• Voorlichten van werknemers van de overheid
• Trainen van personeel op het aanspreken op en bewust maken van mensen over een het belang van een rookvrije samenleving
• Implementatie van rookbeleid in een gezonde school aanpak.
Zwijndrecht• Beeldend weergeven wat roken kost, bijvoorbeeld door de kosten van een half jaar roken te vertalen in de aanschaf van een nieuwe IPhone
• Stimuleren van de preventieve aanpak “gezonde school en genotmiddelen”: https://www.dgsg.nl/
• Ouders in contact brengen met elkaar om tips rondom de aanpak van middelengebruik uit te wisselen
Samenwerking van straatcoaches en jongerenwerk intensiveren
GemeenteAanpassing in de omgevingExtra regelgeving & handhavingKennis vergroten & onderzoekenVroegsignaleren en zorgondersteunen
Alblasserdam• Betere verlichting op sport/speelvelden en af en toe jongerenwerkers ter begeleiding
• Meer jongeren als coaches. Bijvoorbeeld minicoaches in Dordrecht: Minicoaches Dordrecht
• Verwijsbeleid bekijken, vroeger kon je begeleiden naar fitkids en balans https://www.fitkids.nl/
• Gemeente: bij projecten in de openbare ruimte letterlijk plaats maken voor bewegen (meer wandel/fietspaden, minder wegen, maar ook speelplekken. Conflicteert met parkeerbehoefte..)
• Sporten in parken, straten en speeltuinen stimuleren
• Autovrije zones instellen of auto te gast
• Parkeerplaats bij scholen op minimaal 500 meter afstand
• Veilige fietsroutes naar school faciliteren
• Sporthallen opleuken (voorbeeld Rotterdam) bv VR combinatie sportbedrijf Pim Scherpenzeel https://scherp-advies.nl/
• Niet alleen investeren in voetbalkooien maar ook in basketbalveldjes/korfbalveldjes, etc.
• Gratis watertap punten in openbare gelegenheden
• Perverse prikkels en voorbeeld gedrag van de overheid veranderen (verdient nu aan alcohol en tabak en suikers)
• Gezonde voeding goedkoper maken
• Suikers geen andere naam mogen geven en toch in eten stoppen
• Verbieden van suikers
• Snoep op school verbieden, lekkere (gezonde) alternatieven aanbieden
• Gruit dagen op school (groente en fruit)
• Gymles verplichten met geschoolde docent (30 min per dag of 2 keer 60 min per week)
•Supermarktindeling gezonde producten verbeteren en label veel/weinig suiker(AH voorbeeld)
• Campagne wat geef ik mijn kind mee naar school/ wat doen suikers opzetten
• Wat zijn gevolgen op lange termijn? Visueel maken (enge plaatjes zoals op sigaretten)
• Doorgaan/uitbreiden activiteiten abc-team https://www.abcalblasserdam.nl/
• Subsidies sportverenigingen (jeugd)leden verhogen
• Toegangsprijs zwembad verlagen
• Scholen gebruiken voor verantwoorde voeding ontbijt/lunch
• Gemeente geeft oliebollen aan voedselbank, moet dat niet een gezond alternatief zijn, luxe fruit pakket?
• Op scholen mogelijkheid geven om te sporten op het schoolplein, abc team heeft hier start in gemaakt, dient structureel te worden gegeven door buurtsportcoach/vrijwilliger op altijd zelfde dag op dezelfde school
• Sport buddy’s stimuleren op scholen en bv school voetbalteam, schoolhandbalteam, etc)
• Meer stoere sporten, speeltuinen die avontuurlijk spelen bevorderen. Belevingsroute door het dorp zoals bijvoorbeeld in Geertruidenberg: www.muizentocht.nl
• Denk aan leeftijd 8-14 jarigen, hiervoor zijn speeltuinen vaak saai
• Laat kinderen meedenken met de inrichting van speelpleinen
• Gebruik maken van CIOS/ala studenten
• In gesprek met opvoedadviseur voeding meenemen. Van belang in gedrag van kinderen
• Informatie geven op school
• Wandelclubs/activiteiten organiseren, bv op thema
• JGZ professionals laagdrempelig doorverwijzen naar buurtsportcoach
• JGZ ism GGD een app te gebruiken bij overgewicht (innovatie GGD west Brabant en Jeroen Bosch ziekenhuis)
• Standaard fruit op school voor pauze momenten, scholen stimuleren om tijdens overblijf thee (zonder suiker)/water te drinken met kinderen
• Sport BSO
• Buitenspeeldagen
• Laagdrempeligheid sportclubs (soms moet er zoveel)
• Let op doelgroep (reformatorisch) daar ook rolmodel inzetten
• Afwisselen computer en bewegen (op school al) 20 min pc, 5 min bewegen
• Gezamenlijk gesprek buurtsportcoach en GGD met schooldirectie voor einde schooljaar
• Bewust zijn van voorbeeldfunctie (niet roken, zelf sporten, geen energiedrink) van bv jeugdwerkers en abc
• Kennisposter over frisdrank en aantal suikerklontjes
• Ga met scholen naar de supermarkt om etiketten te lezen
• Kleinschalige activiteiten organiseren, samen verantwoord koken en eten
• Huisarts of andere professional laten onderzoeken wat de oorzaak van het overgewicht is. Bijvoorbeeld psychosociale motieven, ziekte/medicatie. Daarna passende maatregel(en) voorstellen.
• Sportvoorzieningen beschikbaar maken voor lage inkomens (gemeentelijke sport pas)
• Gymles op school uitbreiden (nu 1 keer per week)
• Daily mile op scholen gaan rennen
• Voeding een vak maken (waar komt voedsel vandaan, wat is goed, voeding in culturen, interpretatie van informatie, mediawijsheid, uitproberen & koken, challenges)
• Korte lijnen basisscholen en buurtsportcoaches
• JOGG beleid, uitzoeken of dit werkt voor Alblasserdam
• Meer gezonde sportkantines bewerkstelligen (geen snoepautomaat/voldoende gezond aanbod https://teamfit.nl/; https://www.samenlekkerbezig.nl/
• Beschikbaar stellen van moestuinen voor mensen die niet veel te besteden/ in armoede leven
• Uitzoeken of er een rol is voor de jeugd poh, naast de jeugdpsycholoog CJG
• Noodzaak om actie te ondernemen bij overgewicht bij alle professionals helder aanwezig laten zijn (eenduidig advies geven alle ketenpartners).
• MDO (multi disciplinair overleg)tussen professionals diëtist, fysio, JGZ, buurtsportcoach, etc
• Kookcursussen promoten/beschikbaar maken voor lage inkomens, gezamenlijk voor ouders en kinderen. Hierbij ook aandacht besteden aan boodschappen doen
• Moestuinen op scholen promoten
• Gebruik maken van Sjors sportief: https://www.sjorssportief.nl/
• Effect van spelen (coördinatie, motoriek) voor ouders het beste voor je kind
• Doelgroep betrekken in opzetten activiteiten/interventies voor gedragsverandering. Doelgroep moet weten wat het hen oplevert (what is in it for me/why)
Dordrecht• Organiseren van gelegenheden waar ouderen samen kunnen eten
• Implementatie van de Gezonde schoolaanpak
• Creëren van voorzieningen die gezond leven bij jong én oud stimuleren (op en na school)
• Uitzoeken welke integrale leefstijl-aanpak al bewezen effectief is en onderzoeken waar noodzaak is voor lokale aanpassingen die aansluiten op de behoefte van de inwoner
• Ouderen voorlichten over de verandering in voedingsbehoefte tijdens het ouder worden (focus op grotere eiwitbehoefte ter preventie van spierafbraak)
• Acceptatie en bewustwording creëren: ouder worden komt met gebreken
• Financieren van zgn. “gezinspakketten” die een gezonde leefstijl faciliteren
• Meer aandacht voor (op)voeding bij de JGZ en het consultatiebureau
• Trainen van diëtisten om mensen uit andere culturen goed te kunnen begeleiden
• Ontwikkelen van een preventieve leefstijlaanpak voor ouderen (breder dan voeding en bewegen en inclusief aandacht voor sociale contacten en de omgeving)
• Inzet van buurtsportcoaches
• Implementatie van Drechtmax fitness en valpreventie
• Creëren van inlooppunten voor het programma “houdt uw geheugen fit”
Hardinxveld-Giessendam• Speelruimte in de woonwijk, en meer ruimte in en rondom wijk om buitenspelen te bevorderen
• Geen McDonalds vlakbij de middelbare school plaatsen
• Verplicht aantal m2 groene ruimte naast scholen, gebaseerd op aantal m2 schoolgebouw
• Schoolplein openstellen voor wijk
• Sociale moestuin organiseren
• Fietsgebruik stimuleren
• Autoloze donderdag introduceren
• Regels voor scholen wat zij wel of niet mogen verkopen aan kinderen opstellen
• Winkels zo indelen dat er geen snoep bij kassa ligt op ooghoogte van kleine kinderen
• Gezonde school/ kantine uitrollen bij sportvereniging en bedrijfskantines & sportvelden
• Fruit gratis of goedkoop aanbieden
• Drinkwater tappunten op straat en zeker naast sportvelden aanbieden
• Kinder-kookcafé of grootmoeders recepten aanbieden (via Servanda)
• Buitenschoolse activiteiten (bewegen) gratis aanbieden
• Samenwerking peuterspeelzalen met sport verenigingen
• Kwaliteit gymnastiekonderwijs verbeteren
• Mogelijkheden bieden voor gezond ontbijt op middelbare school
• Vignet gezonde school halen
• Richten op jonge ouders, voordat voedingspatroon inslijt bij kinderen
• Water i.p.v. frisdrank aanbieden en drinken
• Bevorderen van voorlichting over gezond eten
• Subsidie op kinderen op sportvereniging verstrekken
• Behouden van jeugdleden sportverenigingen: zet ze tegen vrijwilligersvergoeding in als trainer/coach
• Puntensysteem voor (on)gezond eten en drinken
• Computergebruik kaderen en hier aandacht aan besteden op scholen, door JGZ en bibliotheek
• Jongerenwerker/buurtwerker inzetten om jongeren op straat te signaleren
• Kinderen van jongs af aan meenemen met gezonde voeding (planten, oogsten, koken)
• Leefstijlcoach als schakel tussen huisarts en diëtist
• Huisarts en JGZ verpleegkundige meer laten samenwerken
• Sport aanbieden tijdens werk (faciliteren door werkgever)
• Wandelgroepen faciliteren en ondersteunen
• Bevorderen sporten door sportpas/strippenkaart waarbij kinderen voor laag bedrag kennis kunnen maken met diverse sporten
Molenlanden• Stimuleren van bewegen door middel van wandelpaden aan de rand van de gemeente.
• Fietsroutes veilig en prettig maken
• Openstellen van schoolpleinen voor andere inwoners op beweging te stimuleren
• Vervangen van snoepautomaten door fruitautomaten
• Schoolpleinen voorzien van drinkwaterpunten
• Aanbieden van schoolfruit
• Regelgeving voor het gezonder maken/ verbeteren van producten (voeding)
• Afspraken maken over het onderhoud wanneer schoolpleinen toegankelijk zijn voor een breder publiek
• Aandacht voor wetenschappelijk onderbouwde en actuele kennis rondom voeding voor ouderen
• Bieden van opvoedondersteuning gerelateerd aan gezonde leefstijl (bijv. weigeren van groente eten)
• Kerken/predikanten en en sportclubs betrekken bij het bespreekbaar maken en beïnvloeden van een gezonde leefstijl
• Inzet van beweegcoaches
• Aanbieden van gezonde kooklessen aan zowel ouders als kinderen (bewustwording)
• Verzorg gelegenheden waar ouderen samen kunnen koken & eten met andere generaties (“wijkrestaurant”)
• Ambassadeurs aanstellen uit de doelgroep zelf (voor verschillende leeftijden)
• Activiteiten organiseren om jongeren en ouderen samen te laten bewegen
• Organiseren dat ouderen samen kunnen eten, inclusief vervoer
• Houdt bij het samenstellen van maaltijden voor ouderen rekening met (risico)op ondervoeding, zowel intra- als extramuraal
• Betrek de voedselbank bij het aanbieden van gezonde voeding aan minima.
• Ontwikkel “consultatiebureaus voor ouderen”
• Huishoudelijke ondersteuning inzetten voor signalering van ondervoeding (ouderen)
• Ondersteunen van gezonde dagelijkse gewoonten, zoals naar school fietsen
Papendrecht• Speelplekken creëren in de buurt
• Sportvoorzieningen in buitenruimte zoals in Valencia
• Bestemmingsplan “gezonde winkels” ontwikkelen (subsidie)
• 2 uur per dag geen stroom
• Tv pas vanaf 21 uur uitzenden
• Autoluwe gebieden en meer groene omgeving
• Maak wegen smaller i.p.v. breder
• Geen reclame voor voedsel meer op tv/social media
• Voedingsbeleid aanpassen bij sportverenigingen en scholen (ook borgen)
• Stimuleren beweging door gezonde fysieke omgeving
• Bewegend leren (bv rekentegels op schoolplein)
• Beschikbare voeding bij organisaties aanpassen
• Rolmodel (zoals Ronnie flex) dat gezond eet en beweegt
• Toezicht op voeding (waarheid en marketing bv alleen nog maar gezonde kidsmarketing)
• Gezond voedsel betaalbaar maken
• Ongezond voedsel op de bon
• Gezond bedrag belonen (zoals stoppen met roken krijg je 350 euro via werkgever, 50 na 3 mnd, 50 na 6 mnd, 100 na 1 jaar en 150 na 2 jaar)
• Mogelijkheden financiële tegemoetkoming sporten 18+ exploreren
• Bannen van wifi (noord Koreaans model)
• Maak ongezond eten vies
• Ontbijt op school (bo en vo) aanbieden
• Ochtendgymnastiek op school
• Media laten aansluiten op doelgroep
• Belang van voeding aankaarten (door huisarts, welzijnsorganisaties, etc.)
• Kooklessen aanbieden (voor ouders, kinderen)
• Sporten laten aansluiten op school-Voorlichting over gezond eten met klein budget/weinig tijd geven
• Sportmogelijkheden voor mensen met beperking, chronische aandoeningen, aangepast aan hun niveau/mogelijkheden bieden
• Als gemeente geld beschikbaar stellen om gezonde ingrediënten te kopen voor mensen in armoede
• Informatie over activiteiten Papendrecht uitwisselen via JGZ verpleegkundigen-Papendrecht Fit (zoals Sliedrecht fit) diëtist (voedingspraktijk Balanz), fysiotherapeut en JGZ verpleegkundige werken samen met al doel kennis vergroten duurzaam bewegen-JGZ verpleegkundige vroeg signalering bij bo en vo
Sliedrecht• Aanbod via de voedselbank gezonder maken, denk aan groente & fruit, bruin brood
• Scholen gezonde voeding aanbieden
• Voldoende buitenspeel / beweeg mogelijkheden in iedere wijk en promoten
• Fitness apparaten buiten zetten
• Gezonde voeding toegankelijker maken, prijstechnisch en aanbod
• Aandacht voor gezond eten/drinken bij supermarkten en winkels vergroten
• Gezonde kantines op scholen, sportverenigingen en bedrijven aanbieden
• Fietsplan kinderen ontwikkelen
• Korting of gratis sporten bij laag inkomen bieden
• Subsidie voor gezonde eetgelegenheden organiseren
• Ondersteuning aan arme gezinnen om wel gezond te eten & drinken bieden
• Voedingsbeleid op scholen en sportverenigingen ontwikkelen
• Scholen stimuleren lessen in voeding en meer sportlessen te organiseren
• Sportcoaches via gemeente aanbieden
• Bewustwordingscampagne opzetten
• Promoten van het verenigingsleven zoals voetbal, scouting
• Integratie van sportverenigingen bij sportlessen op school (promotie en verbinding jongeren)
• Bewegen inzetten op plezier en niet prestaties
• Voorlichting aan ouders + jongeren over gezondheid (focus op bijv. suiker, voedingsschema)
• Vroeg in het leven beginnen met aanleren van gezonde gewoonte
• Meer meetmomenten tussen 4-18 jaar inlassen
• Mentoren scholen trainen in vroegsignalering van ongezonde leefstijl
• Multidisiplinaire aanpak gezonde leefstijl uitrollen
• Coaching bij afvallen bieden, omgeving ook betrekken (alleen voedingcoach ziet te weinig)
Zwijndrecht• Gezonder maken van de omgeving opnemen in een bestemmingsplan (binnenhalen van de juiste organisaties)
• Opnemen van een groenvisie in het RO beleid
• Kansen zoeken voor het gezond inrichten van de buitenruimte
• Voorzetten van de huidige activiteiten die al goed lopen
• Sportverenigingen in elke wijk
• Lobby bij het rijk tot BTW verhoging op ongezonde producten en BTW verlaging op gezondere producten
• Gezondheid beter afwegen tegen economische aspecten bij het verstrekken van een vergunning voor een nieuwe fastfood keten
• Sportlessen op scholen weer verplicht door professionals laten verzorgen
• Integrale aanpak binnen de gemeente zelf realiseren (VG samen met RO, economie etc.)
• Voorlichting over gedragsverandering met betrekking tot voeding & gezondheid op scholen
• Extra aandacht voor doelgroepen die standaard adviezen minder makkelijk begrijpen (zoals ouders met LVB) of voor wie ze minder goed aansluiten op hun eigen leefstijl (nieuwkomers)
• Armoede beleid inrichten met extra oog voor gezondheid (oa. overgewicht) in deze doelgroep
• Bewustwording van de gevaren van overgewicht op jonge leeftijd vergroten
• Maak de inwoner eigenaar van het probleem: kom zelf met ideeën voor oplossingen die de professional kan helpen uitwerken
GemeenteAanpassing in de omgevingExtra regelgeving & handhavingKennis vergroten & onderzoekenVroegsignaleren en zorgondersteunen
Dordrecht• Verminderen van de “verleidingen” tot drinken van alcohol op clubs en verenigingen• Extra handhaving op de bestaande wet- en regelgeving
• Handhavers helpen om drinken onder de 18 jaar beter te signaleren
• Goed in kaart brengen welke elementen in de aanpak voor roken de afgelopen jaren succesvol waren en deze elementen proberen in te zetten voor de aanpak van alcoholgebruik.
• In gang zetten van een cultuuromslag startend met bewustwording (bij volwassenen en extra aandacht voor ouderen)
• Verenigingen met een goed werkend alcoholbeleid in kaart brengen met verenigingen die nog wat hulp kunnen gebruiken
• Beïnvloeden van de “norm” van ouders en jongeren zelf
Eerder signaleren van “pre-problematisch” gedrag op scholen en verenigingen
Gorinchem
Hardinxveld-Giessendam• Verkoop aan banden (NIX 18) in de detailhandel en horeca
• Minder/geen reclame over drank bij sportverenigingen maken
• Schenktijdenbeleid bij sportverenigingen (of niet voor een bepaalde tijd) bepalen
• Gezonde omgang met alcohol begint bij de opvoeding
• Zuipketen sluiten en handhaven (lastig als ze in achtertuin staan)
• Ketenkeur organiseren (testen op veiligheid en dan ook informatie verstrekken over gevolgen drinken)
• Fris feesten organiseren
• Voorlichting over alcohol in de kerken
• Onderzoeken hoe om te gaan met de gedachte van ouders dat onder de 18 “leren drinken” goed is
• Verantwoordelijkheid nemen voor kind van een ander
• Verbinding met jongeren maken, uitleggen waarom alcohol niet goed is
• Weerbaarheid van ouders en kinderen vergroten (ouders wijzen op verantwoording en gevolgen drankmisbruik)
• Ouders die zorgen hebben over alcoholgebruik van hun kind aanbieden om hierover met een JGZ verpleegkundige te praten
Sliedrecht• Beschikbaarheid genotmiddelen beperken
• Beeldvorming door reclame, genotmiddelen minder aantrekkelijk maken
• STAD aanpak inzetten
• Geen alcohol bij sporttoernooien, avond4daagse, activiteiten op school
• Strak controleren op naleving van NIX18
• Meer mystery shop onderzoeken uitvoeren
• Handhaving van middelengebruik (ook) op sportverenigingen
• Werken met acteurs om doorschenken te signaleren en zo nodig handhaven.
• Preventie en Handhavingsplan (P-H plan) met activiteiten vanuit gemeente opzetten, waarin alle organisaties worden betrokken.
• Voorlichting aan ouders via social media of ouderavond op scholen (middelengebruik + opvoedtips) i.c.m. jongerenwerk.
• Preventie op scholen via De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG); een integraal programma op scholen (o.a. ouderavond, voorlichting, lespakket, training lk).
• Voorlichting door burgemeester op scholen
• Voorlichting op evenementen
• Voorlichting aan jongeren via jongerenwerk, bijv. via een quiz
• Alcoholvrije “school” feesten
• Voorlichting aan kinderen insteken op weerbaarheid, eigen keuzes durven maken
• Betrekken van sportverenigingen: ouderavond, schenktijdenbeleid, NIX18, doorschenken, instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) barpersoneel, campagne opstarten.
• Horecamedewerkers trainen in NIX18 en doorschenken
• Gevolgen bij ouders bekend maken: maak van je huis geen kroeg, gevaren comazuipen, gesprek aangaan met kind.
• Bewustwording bij inwoners creëren -> Positieve effecten van niet drinken benadrukken.
• Campagne: Posters ophangen in openbare gelegenheden (bibliotheek, dokter, school, sport, cafés).
• Jeugdwerkers inzetten om overmatige gebruikers te signaleren
• Bodycams van politie gebruiken voor signalering overmatig middelengebruik. Daarbij meer samenwerken met jongerenwerk
• Professionals trainen op signaleren overmatige gebruikers in uitgaansleven
Zwijndrecht• Beeldend weergeven wat roken kost, bijvoorbeeld door de kosten van een half jaar drinken te vertalen in de aanschaf van een nieuwe IPhone
• Stimuleren van de preventieve aanpak “gezonde school en genotmiddelen”: https://www.dgsg.nl/
• Ouders in contact brengen met elkaar om tips rondom de aanpak van middelengebruik uit te wisselen
Samenwerking van straatcoaches, jongerenwerk, politie en HALT intensiveren
GEMEENTENAanpassing in de omgevingExtra regelgeving & handhavingKennis vergroten & onderzoekenVroegsignaleren en zorgondersteunen
Gorinchem
Hardinxveld-GiessendamOmgeving geschikt maken voor ontmoeting (voor ouderen zijn openbare toiletten bv essentieel)Concretiseren wet en regelgeving t.a.v LHBTI groep, opnemen in beleid• Herkenbare verhalen in kompas plaatsen
• Rol van de kerken optimaliseren, cultuur H-G gebruiken
• Naar de mensen toe gaan
• Mensen/jongeren ondersteunen in vinden van verdieping van hun vriendschappen (filosofie?)
• Interventies voor lange termijn opzetten (dus geen eenmalige acties) Voorbeeld: maatjes, contactgroepen gelijkgestemden, gemengde woonvormen (leeftijden, LVB, autisme)
• Aanbieden van (beweeg)activiteiten met een sociale component (bijv. sport, bezoek aan de bibliotheek)
• Vervoer regelen van en naar deze activiteiten
• Gesprekleider laten aansluiten bij deze activiteiten
• Deze activiteiten in de buurt aanbieden
• Training vrijwilligers (kennis van doelgroepen, leren open vragen stellen en cursus handelingsverlegenheid)
• Appel doen op mogelijkheden mensen, bv tuin buren onderhouden
• Informele, kleine gespreksgroepen met persoonlijke verhalen als uitgangspunt om tot echt contact te komen
• Oude hobby’s van mensen opnieuw aanspreken
• Museum/historische kring: thema bijeenkomsten
• Signalerende huisbezoeken door huisartsen benutten
• WMO aanvragen en indicatiestellingen in kaart brengen
• Mensen voorbereiden op nieuwe levensfasen, zoals het pensioen, leven met een ziekte en zich “anders” voelen
• Goede sociale kaart en activiteitenoverzicht (servanda) bijhouden
• Werken aan basisvaardigheden om te kunnen participeren (lezen en digitaal)
• Campagne opzetten over hoe eenzaamheid te herkennen en waar je naartoe kunt als je je eenzaam voelt met aandacht voor specifieke doelgroepen (LHBTI, LVB, vluchtelingen)
• Vrijwillige adviseurs werven, bijv. via ouderenbonden
• Huisartsen mogelijkheid bieden om door te verwijzen naar welzijn: welzijn op recept
• Vrijwilligerspool 75+ voor zingeving oprichten om iets te kunnen teruggeven
• Besef vergroten dat zowel een persoon zelf als zijn omgeving dient te veranderen om eenzaamheid op te lossen
• Aansluiten bij week tegen eenzaamheid, coalitie erbij
Molenlanden• Verbindingen uit de samenleving samen brengen in een “0 tot 100 centrum”
• Jong en oud door elkaar laten wonen
• Gezamenlijke activiteiten voor de jeugd organiseren
• Meer functies binnen een gebouw (psz, studenten, gymzaal, seniorenwoning) realiseren
• Locatie kinderopvang in de buurt van ouderen plaatsen en stimuleren dat deze doelgroepen samen optrekken
• Huisdieren houden in verzorgingstehuizen
• Bredere opdracht vanuit de gemeente voor HO + thuiszorg
• WMO inzetten voor tegengaan eenzaamheid
• Ontwikkel een digitale agenda met hulpverleners
• Stimuleer verzorgingstehuizen om zich open te stellen naar de samenleving
• Bewustzijn creëren dat Eenzaamheid is niet alleen ouderen betreft (maar bijv. ook GGZ cliënten, je buren, mantelzorgers)
• Vergroot vaardigheden van vrijwilligers voor het voeren van een inhoudelijke dialoog
• Stimuleer de ontwikkeling van vriendschappen d.m.v. verhalen vertellen
• Bereid mensen in een vroeg stadium voor op het ouder worden, zodat ze zich actief kunnen voorbereiden op wat er op hun af komt
• Creëer bewustwording dat het bestrijden van eenzaamheid inspanning kosten. Maak onderscheid tussen willen en kunnen
• Inzet ervaringsdeskundigen voor het delen van goede voorbeelden om met eenzaamheid om te gaan
• Maak gebruik van bestaande netwerken voor vroegsignalering (kerken, huisbezoeken, vrijwilligers etc)
• Realiseer consultatiebureaus voor ouderen
• Koppel jong en oud zoveel mogelijk aan elkaar (vb: oma’s lezen voor op school, kinderen sturen kaarten, maatjesprojecten)
Papendrecht• Meer netwerken: men weet niet van elkaar welke mogelijkheden er zijn , teveel eilandjes
• Focus op maatschappelijke rol van ouderen (bv in Japan worden meer gewaardeerd, waardoor ze zelf ervaren er meer bij te horen
• Huisbezoeken aan ouderen 80+ stimuleren (nu lage respons)
• Ontmoetingsplekken en activiteiten in het weekend aanbieden
• (Gratis) gezamenlijke maaltijden organiseren, eten verbindt
• Laagdrempelige activiteiten organiseren (eetcafé, maatjes)
• Ontmoetingsruimte bij (senioren)flats meer bekendheid geven
• Samenwerking met scholen (zoals maatschappelijke stage of opa/oma projecten)
• Meer aandacht voor eenzaamheid bij bijvoorbeeld de sociale dienst
• Training handelingsverlegenheid professionals en vrijwilligers implementeren (movisie)
• Verbinding tussen huisarts/zorg en welzijn leggen (Welzijn op recept)
• Ondersteuning op maat bieden
• Mensen die eenzaamheid ervaren aan elkaar koppelen door inbedding in maatjesprojecten
• Ervaringsdeskundigheid als middel om te verbinden (gebeurt al via krant)
Sliedrecht• Laagdrempelige ontmoetingsplekken in wijken (bankjes) realiseren
• De mens in beeld brengen
• Supermarkt als ontmoetingsplek / informatieplek benutten (WMO, politie)
• Meer verbinding jong en oud realiseren
• Punt voor eenzame mensen, meldlijn of fysiek inrichten
Subsidie voor woonproject met inzet studenten organiseren• Maatschappelijke bekendheid aan het thema geven
• Aandacht voor kwetsbare groepen hebben
• Koppeling met positieve gezondheid (voeding & bewegen)
• Wandelclubs opzetten
• Flexibele vrijwilligers inzetten
• Media opvoeding ouderen organiseren
• Training over emoties (Dr. Wachter) ontwikkelen en implementeren
• Bewustwording scholen VO mentorles creëren
• Training voor chronisch eenzame mensen aanbieden (waarden, zingeving, interesses en toeleiding naar)
• Sociale kaart ontwikkelen
• Training creatief leven (doelgroep zelf) ontwikkelen
• Deskundigheidsbevordering maatjes / vrijwilligers inzetten
• Inzet van vrijwilligers in maatjesprojectjes
• Thuiszorg actief laten meedenken-zoeken buddy’s
• Activiteiten aanbieden en onderling organisaties samenwerking zoeken en bundelen
• Intake thuiszorg richten op zingeving, wat zou iemand nog willen
• Voorlichting en samenwerking met; kerken, POH/huisartsen, Huishoudelijke hulp, wooncomplexen, scholen, bieb, verloskundigen/kraamzorg, kappers, supermarkten. Bespreekbaar maken.
• Vroegsignalering maaltijdendienst, thuiszorg, schoolmaatschappelijk werk
• Lotgenotencontact, fysiek of via APP organiseren
• Deelname aan vrijwilligerswerk stimuleren
• Gebruik maken telefooncirkel (ouderfonds)
• Inzetten van buurtmakelaar verbinding tussen inwoners
• Doelgroep vluchtelingen meer aandacht, participatie handvatten geven, mentale weerbaarheid jeugd
GEMEENTEAanpassing in de omgevingExtra regelgeving & handhavingKennis vergroten & onderzoekenVroegsignaleren en zorgondersteunen
Alblasserdam• Goed kijken naar inrichting openbare ruimte• Dementie vriendelijke gemeente convenant opstellen• Wereld alzheimer dag 2019 organiseren
• Regelgeving inzichtelijk maken voor (jonge) mantelzorgers
• Elke maand een stuk in de krant over dementie taboe, omgang met, herkenning
• Belang van diagnose benadrukken bij huisarts/ geriater (casemanager kan pas na diagnose worden ingezet)
• Sociale kaart activiteiten met voor mensen met dementie en hun omgeving opzetten
• Alzheimer trefpunt meer onder de aandacht van de burger brengen
• Betrekken van doelgroep (ook mensen die op jongere leeftijd gaan dementeren) bij ontwikkeling van activiteiten. Wat hebben zij nodig?
• Logeerhuis, slaapdienst aan huis, netwerkontwikkeling voor ondersteuning (netwerk behoud), ontlasting mantelzorger aanbieden
• E-learning voor inwoners beter bekend maken “>https://samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod
• Gemeente(n) in gesprek laten gaan met zorgverzekeraar over financiering casemanagers
• Trainen van winkelpersoneel, baliepersoneel, kappers, vrijwilligers, sportverenigingen, politie etc. zodat iedereen een vergeet me nietje speldje “wij zijn dementievriendelijk” kan dragen
• Inventariseren wat nodig is om langer zelfstandig te wonen in de woning of omgeving
• Ondersteuning in dagelijkse zaken zoals bv mee helpen met boodschappen doen
• Voldoende dagbesteding programma’s samenstellen die prikkelend zijn voor de geest
• Eén centraal informatiepunt opzetten, goed samenwerken en er echt zijn voor mensen met dementie en hun omgeving; Samenwerking tussen partijen die met mensen met dementie en hun mantelzorgers werken verbeteren.
• Kijk eens naar samenwerkingsaanpak op Goeree Overflakkee: https://paulina.nu/
• Casemanager eerder inzetten, lokaal zichtbaar maken en lijntjes laten leggen met verschillende organisaties
• Signalering van alleen wonende mensen met dementie verbeteren en inventariseren wat voor hulp zij nodig hebben
• Geheugenpaleis opzetten, met training en respijt : https://www.alzheimer-nederland.nl/geheugenpaleis
• Inzetten op preventie: gezonde leefstijl lijkt te helpen
• Kleinschalige ontmoetingsplekken organiseren/realiseren of beter bekend maken en laten aansluiten bij behoefte
• Lotgenoten contact gericht op ontspanning aanbieden
Hardinxveld-Giessendam• Omgeving veilig en herkenbaar maken (pijlen, heldere naar… bordjes)
• Gesprekken met zorgverzekeraars over meer casemanagers voeren om wachttijden te verkorten
• Opzetten van beweeggroepen voor mensen met dementie
• I.s.m. mantelzorgers zoeken naar geschikte activiteit
• Laagdrempelige inloop voor mensen met dementie en mantelzorger
• Diverse soorten ondersteuning voor bv zingeving jong(er) dementeerden
• Talent van degene met dementie benutten/inzetten (schilderen, sport, muziek)
• Kijk naar wat iemand nog wel kan en niet stigmatiseren
• Muziektherapie inzetten
• Aandacht voor de geliefden van dementerenden
• Meer bewegingsvrijheid geven in verpleeghuizen (bv binnentuin)
• Ontlasten mantelzorgers
• Mogelijkheden voor niet-geïndiceerde dagopvang exploreren
• Taboe doorbreken (aan inwoners jong en oud, professionals als winkels, kapper, politie, gemeente, spotverenigingen, horeca, balies), voorbeeld: toneel stuk “mijn mama”
• Informatie over het procesverloop van dementie ontwikkelen
• Belang bekendheid en inzetten respijtzorg
• Bevorderen herkennen signalen (beginnende) dementie ook t.b.v. goede bejegening
• Veranderen van cultuur: aandacht voor je medemens (tijd voor elkaar)
• Aandacht hebben voor anderstaligen die terugvallen in taal van hun jeugd
• Organiseren bijeenkomst Erik Scherder en Anneke V/der Plaats
• Domotica gebruiken, bv. app voor leefgebied
• Mogelijkheden vervoer exploreren
• Waardering voor mantelzorgers
• Individuele ondersteuning mantelzorgers, centraal punt respijtzorg
• 1 centraal punt liefst telefoonnummer 24/7 bereikbaar, bekend zijn waar je terecht kan
• Ontwikkelen goede les op voor mensen met dementie (vb. nascholing Dementie en nu)
• Cursus zorg de baas aanbieden
• Zorggenoot/lotgenoot contactgroepen
• Goede kwartiermaker/procesbegeleider aanstellen
• Integraal plan van aanpak ontwikkelen
• Bewustzijn in samenleving te vergroten (detailhandel, openbare ruimte, voorzieningen)
• Casemanagement inzetten om de wirwar van regels te ontrafelen
• Voorlichting en advies organiseren vanuit een sluitend netwerk (huisarts, POH, wijkverpleging, sociaal werk, zorginstellingen, casemanagement)
• Mantelzorgondersteuning binnen eigen netwerk zoeken (en anders Servanda)
• Netwerk versterken d.m.v. contact in de straat/wijk
GEMEENTEAanpassing in de omgevingExtra regelgeving & handhavingKennis vergroten & onderzoekenVroegsignaleren en zorgondersteunen
Alblasserdam• Werk met plaatjes/symbolen in folders en bij activiteiten. Laat de gemeente hier een coördinerende rol in nemen, zodat iedereen dezelfde plaatjes/symbolen gebruikt. Pharos gebruikt dit al vaak: Pharos: eenvoudig voorlichtingsmateriaal en beeldverhalen
• Sociale kaart opzetten met organisaties die statushouders hulp kunnen bieden
• Voorlichting richting de doelgroep zelf binnen het inburgeringsprogramma
• Zet het programma ‘Stapje fitter’ in https://samenvoorgezondmagazine.nl/#5
• Kies voor het juiste moment van voorlichting (herhaling is de kracht van de boodschap)
• Werken met ambassadeurs mbt sport, gezondheid en participatie
• Zet getrainde ervaringsdeskundigen in
• Niet alleen taal leren, maar breder dan dat cultuur, omgangsvormen. Rol bijvoorbeeld Taal voor thuis van stichting lezen en schrijven verder uit website Stichting lezen en schrijven
• Bied cursussen netwerkontwikkeling aan
• Maak gebruik van welzijn op recept (uitbreiding bewegen op recept) en gebruik hiervoor graag een welzijnscoach die dan je als maatschappelijk werker langer kan begeleiden
• Organiseer samen met relevante partijen een welkomstavond voor (alle) nieuwe bewoners
• Het is goed om zoveel en zsm actief te zijn. Actief hulp bieden bij werk, scholing en dagbesteding
• Zet een lokaal netwerk aan hulpverleners op die ervaring hebben met de cultuur van de verschillende doelgroepen
• Laat aanbod aansluiten op verschillende achtergronden. Informatie en communicatie differentiëren
• Zorg voor ontmoeting, bv kookworkshops, project wereldmeiden. Ook ontmoeting met diverse partijen faciliteren
• Voor professionals en vrijwilligers cursus signaleren en herkennen en desgewenst doorverwijzen opzetten
• Naast wereldmeiden ook een wereldmannen groep opzetten
• Administratieve coach aan huis aanbieden voor bv inschrijving opleiding, huur- en zorgtoeslag etc.
• Zorg voor een voorportaal preventie, een voorloper van het lokaal zorgnetwerk waar je gezamenlijk gaat signaleren, kijkt of mensen uit andere disciplines het herkennen en zo ja gaat kijken of je collectief iets kan opstarten wat ervoor zorgt dat je de problemen eerder herkent en aan kan pakken
• Investeren in een vast contact, vertrouwensrelatie opbouwen
• Doelgroepen betrekken bij het opzetten van interventies of activiteiten en kennis vergroten over de doelgroepen
• Gebruiken maken van natuurlijke ontmoetingsplekken (zoals bv de Hema of bibliotheek ) en daar voorlichting geven over bepaalde thema’s
Papendrecht• Zorg afstemmen op verschillende aanbieders (ontschotten)
• Versterking van het sociaal netwerk, middels ontmoetingsmogelijkheden creëren door de gemeente heen, niet alleen in zorginstellingen met aandacht voor mobiliteit)
• Netwerkversterking, bewustwording van de directe omgeving dat mensen om hun heen kwetsbaar kunnen zijn en dat helpen mag
• Gesprek aangaan met de zorgverzekeraar (minima polis) over vergoeding spotschool/sporten bv i.p.v. fysio• Meer op basis van positieve gezondheid kijken
• Taboe op financiële problemen aanpakken
• Voorlichting aan inwoners over kwetsbaarheid
(bijv. bibliotheek en kinderboerderij)
• Voorlichting aan stakeholders over kwetsbaarheid
• Bijeenkomsten en activiteiten (ouderengym, samen eten)
in de buurt organiseren (nu vnl. int centrum)
• Aandacht voor vervoer naar activiteiten, doelgroep van 60 jaar, technische hulpmiddelen en financiën
• Speel in op belemmeringen van mensen, zoals angst om te vallen
• Jongeren voorlichten over gezondheid om zo een gezonde, oudere generatie in de toekomst te vormen
• Aanbieden van begeleid wonen (voor verschillende niveaus)
• Vroegtijdig signaleren, huisbezoek door POH’s en wijkverpleegkundigen
• Verbinding zoeken tussen zorg en welzijn (welzijn op recept)
• Voorlichting over zelfmanagement bij ziekte/beperking zoals in het gezondheid café organiseren
• Sociale controle versterken in de eigen omgeving (familie/ vrienden)
Zwijndrecht• Houdt bij het inrichten van de publieke ruimte rekening met inwoners met een beperking• Inrichten van wijk- en planontwikkeling met oog voor de oudere inwoner.
• Plaatsen van ouderencomplexen in een groene omgeving
• Betrek kwetsbare inwoners zelf bij het inrichten van de buitenruimte
• Implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.
• Ontwikkelingen leefstijlcoach (2019)
• Gedachtengoed van positieve gezondheid bevorderen via huisartsen en POH’s en stimuleren van hun meetinstrument
• Ontwikkelen van een sociale kaart
• Fysiotherapeuten stimuleren om kwetsbaarheid op basis van gevalideerde vragenlijsten (als EFIP) vast te stellen
• Duo fietsen onder de aandacht brengen Artikel duo fietsen
• Testen van kwetsbaarheid bij inwoners die de fysiotherapeut bezoeken met de EFIP-vragenlijst EFIP vragenlijst
• Ontwikkeling van mantelzorgprogramma’s door de overheid
• Integrale zorg bespreekbaar maken met verzekeraars
• Inzetten van ervaringsdeskundigen
• Meer bewegen in groepsverband via de fysiotherapeut
• Ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers
GEMEENTEAanpassing in de omgevingExtra regelgeving & handhavingKennis vergroten & onderzoekenVroegsignaleren en zorgondersteunen
Alblasserdam• Via reclame campagne SIRE oid met korte boodschappen ‘wat doe jij als…’ opzetten
• Campagne “opvoeden is een vak” opzetten. Gedragsverandering begint bij de ouders/opvoeders
• Campagne “boos zijn mag, maar agressie niet” opzetten
• Totale leerlijn op school, zoals bv vreedzame school: https://vreedzaam.net/
• Meer bekendheid geven aan weerbaarheidstrainingen (samenwerking CJG/scholen, jongerenwerk en kerken), bijvoorbeeld SoVa trainingen voor volwassenen en Rots en Water: https://www.rotsenwater.nl/
• Kinderen mogen fouten maken, niet voorkomen van vallen maar letsel voorkomen. Leer kinderen omgaan met teleurstellingen
• Voorlichtingen bij sportverenigingen, bijvoorbeeld met positief coachen:
www.positiefcoachen.nl
• Opvoedadvies geven aan ouders/ ouders. Een gespreksleider bieden van bv maatschappelijk werker wanneer je merkt dat hier behoefte aan is – sociale netwerken versterken
• Ouders leren dat houden van opvoeden is. Tip: vraag bij Sterk Papendrecht om advies over paraplu functie in multi problem gezinnen
• Leerkrachten, trainers, coaches hebben aandacht voor het onderwerp, kunnen signaleren en herkennen en desgewenst doorverwijzen
• Talenten van jongeren zien en hen hiermee ondersteunen om iets te doen, jongerenwerk op een educatieve manier inzetten. Niet alleen “leuke” dingen doen met jongeren
• Buddy’s in gezinnen (vrijwilligers) inzetten
• Zorg voor coördinatie voor kind met problemen en neem het hele gezin daarin mee, bv. armoede, relatieproblemen. Nu vaak versnipperde aanpak. Hulpverleners van ouders hebben oog voor de kinderen
• Ouders en kinderen bewust leren omgaan met geld/voeding/geluk.
• Anderen helpen in hun kracht te komen bv door pedagogische ondersteuning of home video training
• Programma’s voor gemeenten inzetten zoals kansrijke start en/of nu niet zwanger
Actieprogramma kansrijke start ;
https://www.nunietzwanger.nl/
• Zorg voor prezorg, voorzorg en opvoedondersteuning door JGZ
• Bied laagdrempelige inloop voor ondersteuningsvragen
Gorinchem
Hardinxveld-Giessendam• Sport- en speelactiviteiten in de wijk (omgaan met regels, samen spelen) organiseren
• Meerdere disciplines in één gebouw faciliteren
• Assertiviteit les op school aanbieden
• Kritisch denken bevorderen m.b.v. professionals uit praktische filosofie en kunst
• Kennismaken met zoveel mogelijk culturen en overtuigingen
• Trainingen op het gebied van weerbaarheid (zonder wachtlijst) aanbieden vanuit servanda, op scholen, vanuit sport (hand in hand)) zowel in klas als individueel
• Jongeren uitdagen tot echt contact
• Opvoedondersteuning ouders bieden (triple p: positief pedagogisch programma)
• Rots en water training, andere trainingen middels sport en spel aanbieden
• Jongeren met LVB vanaf 15/16 jaar extra begeleiding in overgang naar 18+ (werk, wonen, sociaal, financiën)
• Extra aandacht voor inwoners met LVB in het dorp zelf door specialisten
• Pestgedrag aanpakken, niet laten gebeuren
• Bekijken of ouders in staat zijn om zelf verantwoording te dragen voor de mentale weerbaarheid van hun kinderen
• Lesprogramma voor sport trainers/ vrijwilligers ontwikkelen & mogelijkheden voor een cursus bespreken
• Vroegtijdig mogelijkheid creëren om hulp te bieden (wanneer dingen uit de hand zijn gelopen lastiger te herstellen)
• Houd de thuissituatie in de gaten wanneer hulp wordt geboden
• Jongeren meer laten sporten/vrijwilligerswerk laten doen
• Jongerenwerk door ontwikkelen via talentbenadering
• Jeugd gemeenteraad opzetten
• Jeugdnetwerk opzetten
• Mogelijk maken van inclusief sporten (jeugd met beperking)
• Vroegsignalering via school, buurt, huisarts, psz, schoolarts
• Goed volgsysteem format, zodat iedereen op dezelfde manier signaleert
• Betrek ervaren ouders in preventieve acties naar buiten toe
• Lessen zelfverdediging aanbieden door expert op basisschool
• Mensen die met kinderen werken alert maken op mentale weerbaarheid
• Aandacht voor kinderen die niet naar de voorschoolse opvang gaan i.v.m. de aansluiting met het primair onderwijs
• Aandacht voor kinderen die opgroeien bij ouders met LVB: rol voor het jeugdteam?
Molenlanden• Veilige omgeving creëren
 Pesten op school
 Openheid, communiceren, delen
• Samenwerken met kerken
• Tablet café voor ouderen door studenten.
• Inzetten van jeugd- en jongerenwerk
• Aandacht voor mentale weerbaarheid van statushouders
• Voorlichting op scholen gelijk trekken: is aanbod op scholen gelijk?
• Kleedkamer regels bij sportverenigingen
• Scholen laten voortzetten wat zij al doen: SEO/Leefstijl (doorlopende leerlijn), levensvaardigheden (lessen mentale weerbaarheid), Sociale vaardigheidstraining.
• Gedrag aanleren als vak, anti-pest programma’s.
• Meedoen moet in jaarplanning: sport, cultuur, techniek, natuur.
• Jeugd leren omgaan met teleurstellingen, ongezonde verleidingen, schulden.
• Middelbare school is ‘nieuwe start’, Rots en Water training aanbieden aan begin van schooljaar, juist op deze kwetsbare leeftijd. Van ‘veilige’ basisschool naar ‘grote school in de stad’. Biedt ook koppeling met sport en bewegen. https://www.rotsenwater.nl/
• Zorgen dat leidinggevenden weten hoe ze hun mensen/personeel mentaal weerbaar maken
• Talentontwikkeling bij jongeren.
• Gedrag leerkrachten dienst als voorbeeld voor leerlingen
• Ondersteuning van bijv. jonge trainers van voetbalelftallen: workshops/trainingen hoe zij kinderen kunnen begeleiden
• Ouderen leren van ouderen
• Stimuleer contact tussen ouders onderling over onderwerpen als grenzen stellen, wat is normaal gedrag.
• Rol ouders: bewustwording overbeschermend, eigen gedrag als voorbeeld
• Kwaliteiten versterken en (h)erkenning voor kwaliteiten
• Ervaringsdeskundigen inzetten
• Zoek hangjongeren op met verschillende mensen/professionals
• Ook aandacht hebben voor mensen die niet weerbaar kunnen zijn
• Aandacht voor mentale weerbaarheid van statushouders
• Aandacht voor mentale weerbaarheid mantelzorgers
• Groepsgewijze aanpak aanbieden, indeling naar leeftijd/leefwijze
• Sociaal team onder vlag van school sociale vaardigheidstrainingen laten aanbieden.
• Uiten van wensen en behoeften stimuleren door preventieve huisbezoeken bij kwetsbare ouderen door wijkverpleegkundige om problemen te voorkomen: CBO.
• Samenwerking Vivenz-GGZ (trainingen).
• Lotgenotencontact, bijvoorbeeld voor mantelzorgers.
Papendrecht• Zorgen dat er bij organisaties (zoals bv scholen) tijd en financiën voor beschikbaar zijn
• Meer begrip creëren (niet meer op individu gericht, geen “ik-tijdperk” meer, mensen weer socialiseren)
• Sociale veiligheid vergroten
• Tools aanbieden
• Medewerkers ruimte en budget bieden om dit uit te dragen (ook gemeente zelf)
• Borgen binnen schoolbeleid, organisatie breed
• Positief coachen (onderwijs en sportverenigingen, gebeurt nu al)
• “Think” model voor onderwijs uit Zwolle implementeren: https://www.thinkopschool.nl
• SoVa trainingen organiseren voor kinderen die dit nodig hebben
• Meenemen in lespakketten, niet alleen als apart blok maar verweven in andere onderwerpen (scholen en sportverenigingen)
• Voorlichting vanuit het onderwijs richting ouders
• Deskundigheidsbevordering professionals en onderwijspersoneel aanbieden
• Landelijke acties gericht op herkenning
• Aandacht op scholen voor mentale weerbaarheid
• Basis ligt bij opvoeding (ouders)
• It takes a village to raise a child
• Weer onderdeel laten worden van basisopvoeding
• Ouders leren omgaan met bijv. social media
• Gesprek met jongere zelf voeren door POH, GGZ, jongerenwerk, docenten over barrieren die zij zelf ervaren smw
• Investeren in tolerantie
Sliedrecht• Sport promoten en faciliteren
• Pestgedrag bespreekbaar maken binnen scholen
• Veilige leeromgeving aanbieden
• Op basisscholen programma sociaal-emotioneel leren (SEL) inzetten, (binnen wet ‘sociale veiligheid’)• Preventie op scholen: de vijf thema’s van Kees van Overveld (SEL) integreren in schoolprogramma basisonderwijs en voortgezet onderwijs -> Sociale vaardigheden https://www.kwinkopschool.nl/
• Scholen: bewustwordingscampagne, docenten trainen, ouders informeren, mindfulness inzetten.
• Inzetten instrument positieve gezondheid
• Sport als middel inzetten (bijvoorbeeld zelfverdediging)
• Kennis over mentale weerbaarheid vergroten bij sportclubs
• Training Rots en Water inzetten i.c.m. zelfverdediging voor alle jeugd
• Digitale trainingen over mentale weerbaarheid voor oudere jeugd aanbieden
• Gezamenlijke aanpak scholen/school maatschappelijk werk, waardoor er meer contact is tussen school en ouders over signaleren van problemen met weerbaarheid.
• Ouders tips en adviezen geven via jeugdteams, school maatschappelijk werk en school.
• Bij alle mensen die contact hebben met kinderen kennis vergroten over mentale weerbaarheid.
• Kennis bij ouders vergroten en bewustwording creëren, opvoedvaardigheden, hoe maak je je kind weerbaar (via social media/nieuwsbrief)
• Benoemen dat er verschillen zijn en uitleggen hoe hier mee om te gaan.
• Formuleren van risicogroepen en een aanpak maken. Aandacht voor kinderen met ADHD, autisme, etc.
• Professionals en leerkrachten trainen op tijdig signaleren en begeleiden
• Via school met bijvoorbeeld het programma Kwink/SEL https://www.kwinkopschool.nl/
• Jongeren in hun kracht zetten, zelfvertrouwen creëren
• Pedagogische medewerkers trainen op vroegsignalering
• Kennis professionals vergroten over benadering van andere culturen
• Ouders voorlichten t.a.v. hechting en belang. Dit kan worden gedaan via het consultatiebureau, peuterspeelzalen, scholen en social media
• Preventief aanbod aanbieden voor de jonge doelgroep, sterk aanbod aanbieden voor oudere jeugd (voorbeeldrol/toekomstige ouderrol)
Zwijndrecht• Stimuleren van deelname aan verenigingsleven via spel (bijv. team overheid tegen team inwoners) met oog voor armoede
• Gezonde sponsoren zoeken voor sportevenementen
• Cursus NLP (neuro linguïstisch programmeren) aanbieden aan alle jongeren (niet aan doelgroep ter preventie van stigmatisteren): structurele inzet
• Mentale weerbaarheid inbouwen in het reguliere onderwijs, met extra aandacht voor groepsdruk en bundelen van levensvaardigheden
• Professionals bijspijkeren in kennis over nieuwe problematiek als sexting
• Voorlichting “be smart with your phone” door de wijkagent
• Ouderbetrokkenheid stimuleren, met focus op de vaders
Ouders meer verantwoordelijkheid geven bij het mentaal weerbaar maken van hun kinderen: hierbij kan aandacht voor (irreële) angsten van de ouders meespelen
GGD GEMEENTEAanpassing in de omgevingExtra regelgeving & handhavingKennis vergroten & onderzoekenVroegsignaleren en zorgondersteunen
Gorinchem
Molenlanden• Brede fietspaden voor duo fietsen bieden
• Rolstoelvriendelijke woonomgeving creëren
• Routes inrichten voor inclusie van speciale doelgroepen (slechtziend, dementerend), bijv. door middel van kleurgebruik en herkenningspunten en goed onderhouden
• Realiseren van veilige toegang van sportvereniging naar scholen en andersom. Hierbij de auto minder prioriteit geven
• Bij gebiedsontwikkeling ook het sociaal domein betrekken
• Zorgen voor plekken waar mensen elkaar logisch ontmoeten
• Goede verlichting
• Creatieve vormen van wonen ontwikkelen
• Sta vooral open voor initiatieven vanuit de samenleving. Initiatieven vanuit de gemeente is een noodsprong
• Ontwikkel een RO-plan dat flexibele huisvesting van doelgroepen faciliteert
• Maak liever fouten dan beleid, ga gewoon aan de slag, liever een pilot dan een onderzoek
• Beleid: VN-verdrag (inclusiviteit) meer uitrollen
• Flexibiliteit inbouwen in bestemmingsplan
• Nieuwe leef/woonvormen (combinaties)
• Schoolplein als onderdeel van de omgeving, ontmoeting, voor jong en oud
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid met gemeente en andere scholen voor onderhoud en aansprakelijkheid vastleggen
• Regelgeving houtkachels
• Doorvragen wat de wensen zijn van inwoners zelf rondom veiligheid
• Spreiding + voorlichting over risicoprojecten als gen x
• Contact maken voor overleg
• Gezamenlijk cases bespreken om samen te leren (afdelingen SD +RO)
• Training voor veilig gebruik e-bike/scootmobiel/rollator aanbieden
• Bewustzijn verantwoordelijkheid in het verkeer: normen voor alle verkeersdeelnemers ontwikkelen (denk aan wielrenners, jongeren)
• Voorlichten over valpreventie
• Structuur geven om inwoners initiatieven te ondersteunen.
• Hulpmiddelen om veilig te bewegen/vervoeren aanbieden
Naar de website van Dienst Gezondheid & Jeugd

© Copyright Dienst Jeugd en Gezondheid | Webdesign door The Online Scientist